ABOLGHASEM SINAI DDS SINAI DENTAL CLINIC

7257 VASSAR AVE STE 203
CANOGA PARK, CA 91303

818-251-9794