RAFEL ISAKHAROV DDS ELITE DENTAL

9819 64TH AVE APT 1H
REGO PARK, NY 11374

718-897-9745