SHAUN MALEK DDS SHAUN MALEK

465 N LAKE AVE
PASADENA, CA 91101

626-405-1445